Báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX